Choď na obsah Choď na menu
 

 

Posledné fotografie


Kontakt

Pavol Obertáš

0904 674 162

paloobertas@gmail.com

Aktuality

Zverejnená zápisnica zo schôdze zo dňa 26.11.2019

Meniny

Meniny na web

Návštevnosť

počítadlo.abz.cz

Počasie


Sme.sk


 

Manuál bývania

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, v záujme príjemného bývania vo Vašom dome, si Vás dovoľujem  upozorniť na niektoré pravidlá týkajúce sa užívania bytu vo Vašom dome.

Pri inštalácii zariadení, ktoré sa umiestňujú zvonku domu na fasádu (napr. klimatizačných jednotiek a vývodu pre kondenzovanú vodu z klimatizácie, nosníkov na satelitné antény, atď.) je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu obvodového plášťa tepelnej izolácie domu a znehodnoteniu estetického vzhľadu Vášho domu. Každé narušenie celistvosti izolácie obvodového plášťa, môže v budúcnosti zo sebou priniesť problémy so zatekaním zrážkovej vody pod tepelnú izoláciu domu, popraskaním a opadávaním vonkajšej omietky. Klimatizačné jednotky aj vývod kondenzu inštalujte na balkóny resp. terasy. V prípade ak dôjde k poškodeniu izolácie obvodového plášťa neodborným zásahom zo strany vlastníka, neuzná investor prípadné reklamácie diela a odstránenie takýchto porúch bude v plnej výške znášať vlastník bytu, ktorý poškodenie spôsobí.

Zimná údržba balkónov a terás vo vonkajšom prostredí.

V zimnom období je potrebné zabezpečiť odstránenie napadnutého snehu z balkónov  aby nedochádzalo vplyvom tepla k jeho pozvoľnému topeniu a tým k podmáčaniu podláh a stropov u Vás a u vlastníkov bývajúcich pod Vami. Dlhodobé podmáčanie balkónov, terás môže spôsobiť opadávanie omietky a zatekanie vody pod izoláciu múrov, čo môže spôsobovať v budúcnosti ďalšie problémy. 

Zimná údržba ústredného kúrenia.

V prípade, že Váš byt je napojený na centrálne vykurovanie v rámci bytového domu, pri dlhodobom opustení bytu, neuzatvárajte na telesách radiátorov termohlavice do polohy STOP, ale ponechajte ich nastavené tak, aby temperovali byt.

Zabezpečenie bytových uzáverov vody.

Vzhľadom k tvrdosti vody vo verejnom vodovode, dochádza už po krátkom čase k usadzovaniu vodného kameňa na bytových uzáveroch vody a v prípade havárie na vodovodnom zariadení sa nedajú tieto uzávery ovládať (uzavrieť). Z toho dôvodu odporúčame s týmito uzávermi aspoň raz za mesiac pri pustenej vode niekoľkokrát pohýbať, do polohy otvoriť – zatvoriť, aby sa nevytváral v uzáveroch nános vodného kameňa a vytvorený povlak sa týmto odplaví.

Postup vlastníkov pri zamýšľanej rekonštrukcii bytu

Pri vykonávaní stavebných úprav v byte vlastník bytu je povinný postupovať podľa  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon), v znení neskorších  právnych predpisov. Ustanovenia § 55 a 56 tohoto zákona určujú, pri ktorých stavebných úpravách je  potrebné stavebné povolenie, kedy postačuje ohlásenie  stavebnému úradu a kedy sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. V zmysle ustanovení stavebného zákona, ako aj v zmysle ustanovení zák. č. 182/1993 Z.z., v znení neskorších právnych predpisov (§11 odst.4) je vlastník bytu pri vykonávaní stavebných úprav povinný zabezpečiť nasledovné:

a)  stavebné povolenie, príp. ohlásenie stavebných úprav na stavebnom úrade, ak to stavebný  zákon ukladá, (Mestský úrad, tlačivo je možné stiahnuť z internetu na stránke http://www.nitra.sk/stranka.php?cat.344) a u správcu.
b)  súhlas vlastníkov susedných  bytov, zástupcu bytového domu, príp. spoločenstva, ak sa stavebnými úpravami  zmení vzhľad domu alebo sa budú vykonávať také stavebné úpravy, ktorými budú ostatní užívatelia rušení alebo ohrozovaní v neprimeranom rozsahu,
c)  dodržať pôvodný tvar, členenie a farbu okien v prípade ich výmeny
d)  stavebnú suť odviezť na skládku, nie do kontajnerov
e)  stavebné úpravy v byte vykonávať v pracovných dňoch a v sobotu od 8,00 hod. max. do 19,00 hod.,
f)  dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
g)  udržiavať spoločné priestory a zariadenia v dome v čistote počas stavebných úprav ako aj po ich skončení,
h)  rešpektovať práva ostatných užívateľov bytov a dodržiavať domový poriadok.

 V spoločnom záujme za príjemné bývanie a spolunažívanie a aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam, v prípade akýchkoľvek pripomienok resp. problémov, týkajúcich sa Vášho domu v spoločných priestoroch, alebo v bytoch, ma prosím vždy kontaktujte.