Choď na obsah Choď na menu
 

 

Posledné fotografie


Kontakt

Pavol Obertáš

0904 674 162

paloobertas@gmail.com

Aktuality

Zverejnená zápisnica zo schôdze zo dňa 26.11.2019

Meniny

Meniny na web

Návštevnosť

počítadlo.abz.cz

Počasie


Sme.sk


 

Užitočné linky

 

poz , etherplan

 

 

Splnomocnenie na zastupovenia na schôdzach a pís. hlasovaniach

 

 

Správca bytového domu: Technospol Slovakia, s.r.o.

http://www.technospol.sk/

 

Zákon 182 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov/

 

Zákon 555 o energetickej hospodárnosti budov

 http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-555

 

 

Zákon 476 o energetickej efektívnosti:

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-energetickej-efektivnosti/

 

Zákon 657 o tepelnej energetike 

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-tepelnej-energetike/

 

Legislatíva o hydraulickom vyregulovaní

http://www.vyregulovanie.sk/Legislativa_k-4

 

Otázka :

Čo všetko má obsahovať prehliadka uvedená v § 25 ods. 3 písm. b) zákona 657/2004 Z. z. Majú sa kontrolovať len spoločné rozvody, alebo aj radiátory v bytoch, vodomery TÚV a pod.?

 

1.  

Odpoveď : Slovenský zväz výrobcov tepla zastupuje riešenie problémov výrobcov a dodávateľov tepla, ktorým končí povinnosť v zmysle zákona 657 na vstupe do domu a problematika kontrol sa týka v prevažnej miere správcov domov, ktorí sú združení v ZBHS. Napriek tomu zaujímame nasledovné stanovisko: 

Zákon č.657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v § 25 ods. 3, písmeno b) ukladá dodávateľovi a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi povinnosť zabezpečiť 1 x za rok, najneskôr však pred začatím vykurovacieho obdobia technickú prehliadku nimi prevádzkovanej časti sústavy tepelných zariadení a tepelných zariadení za odberným miestom na účel zistenia ich prevádzkyschopnosti a funkčnosti. Jedná sa predovšetkým o prehliadky, kde sa kontroluje najmä stav vnútorných rozvodov tepla, správne nastavenie jednotlivých prvkov hydraulického vyregulovania, radiátory v bytoch, overenie platnosti ciachovania merača tepla, posúdenie technického stavu budovy, spotreby tepla s ohľadom na stavebnú sústavu objektu a dennostupne, určenie hospodárnosti prevádzky budovy. Výstupom je krátka technická správa s uvedením prípadných nedostatkov a návrhov opatrení na zlepšenie hospodárnosti prevádzky objektu. Zabezpečenie danej povinnosti kontroluje Štátna energetická inšpekcia, ktorá v zmysle citovaného zákona za porušenie povinnosti môže uložiť pokutu v rozsahu od 10 do 100 tisíc Sk.

 

 Spotreba SV a TÚV

 

Stránka vlastníkov bytov na Nedbalovej 7-11:

http://nedbalova7-11.mci.sk/

 

Stránka vlastníkov bytov na Dlhej 28,30,32:

http://dlha.webnode.sk/

 

 

Nitrianska teplárenská spoločnosť

http://www.ntsas.sk/aktuality/investicna-akcia-klokocina-diely

 

 

Legislatíva zákonov

www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony

http://www.szvt.sk/index.php?page=5


 Info:

http://ekonomika.sme.sk/c/6403814/nedoplatok-vo-vyuctovani-v-bytovke-si-preverte.html

http://www.antar.sk/kniha2/clanok24.htm

http://www.antar.sk/kniha2/clanok7.htm

http://www.antar.sk/kniha2/clanok8.htm

http://www.antar.sk/kniha2/clanok23.htm

http://byvanie.pravda.sk/ako-spravodlivo-platit-za-teplo-v-byte-dhy-/sk-bpeniaze.asp?c=A101114_081821_sk-bpeniaze_p01

 

 

mci

www.mci.sk