Choď na obsah Choď na menu
 

 

Posledné fotografie


Kontakt

Pavol Obertáš

paloobertas@gmail.com

Aktuality

OZNAM O PLÁNOVANEJ ODSTÁVKE TEPLEJ VODY Na základe upozornenia od dodávateľa tepla NTS, a.s. vám oznamujeme, že v dňoch 13.5.2019 – 15.5.2019 pondelok - streda bude odstávka teplej vody z dôvodu plánovanej odstávky tepelno-technologických zariadení dodávateľa. TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.

Meniny

Meniny na web

Návštevnosť

počítadlo.abz.cz

Počasie


Sme.sk


 

Hlasovanie na schôdzach vlastníkov

Hlasovanie

Zákon umožňuje štyri spôsoby hlasovania, vždy podľa závažnosti prijímaných rozhodnutí, a to:
1. nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
2. dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
3. nadpolovičnou väčšinou zúčastnených,
4. písomným hlasovaním.

 

Nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa prijímajú všetky rozhodnutia, ak zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) neustanovuje inak. To znamená, že sú taxatívne vymedzené rozhodnutia, ktoré nie je možné prijať inou, ako zákonom určenou väčšinou a nemožno o nich rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou zúčastnených alebo písomným hlasovaním (§ 14). Všeobecne sa tomu hovorí kvalifikovaná väčšina.

1. Nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových pries­torov sa musí rozhodnúť o:

  • podaní návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru,
  • voľba zástupcu vlastníkov
  • prevode nebytového priestoru na nájomníka.
  • o schválení zmluvy o výkone správy, jej zmien alebo jej zániku, o vypovedaní zmluvy o výkone správy, o zmene správcu o užívaní spoločných priestorov, o nájme spoločných priestorov

 

2. Dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových pries­torov sa musí rozhodnúť o:

  • úvere a zabezpečení úveru,
  • zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome,
  • zmene formy výkonu správy,
  • tvorbe fondu prevádzky údržby a opráv inak ako podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu.

Všetky ostatné rozhodnutia možno prijať nadpolovičnou väčšinou zúčastnených podľa § 14 ods. 2.3. Nadpolovičná väčšina zúčastnených
Práve tu robia vlastníci najviac chýb. Zoberme si príklad – bytový dom so 60 bytmi, v ktorom nadpolovičná väčšina je 31 hlasov a dvojtretinová väčšina 40 hlasov.

Dôležité:
Ak je na začiatku rokovania zhromaždenia prítomná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov, v našom vzorovom dome 31, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov – to znamená 31 hlasmi. V tomto prípade nemožno rozhodovať hodinu po začiatku rokovania nadpolovičnou väčšinou zúčastnených! Na začiatku rokovania je možné právoplatné rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou všetkých – 31 hlasmi, ak všetci zúčastnení hlasujú zhodne (všetci za alebo všetci proti).

 

Ak je na začiatku prítomných menej, ako nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov, t. j. 30 a menej, zástupca vlastníkov prehlási, že na začiatku schôdze nie je možné prijímať právoplatné rozhodnutia a zapíše sa to do zápisnice. Rokovanie pokračuje, o ničom sa nerozhoduje a hodinu po začiatku rokovania ten, kto schôdzu vedie opätovne vykoná spočítanie prítomných vlastníkov podľa prezenčnej listiny. Ak je na zhromaždení stále prítomných iba 30 a menej vlastníkov, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.

Nadpolovičnou väčšinou zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov nemožno rozhodovať o rozhodnutiach podľa ustanovení § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i, § 7c ods. 3, § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4, pre ktoré zákon určuje rozhodovanie „inak“ – nadpolovičnou alebo dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.4. Písomné hlasovanie
Ak nejde o rozhodovanie, pre ktorého prijatie je potrebná nadpolovičná alebo dvojtretinová väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, môže správca alebo zástupca vlastníkov navrhnúť písomné hlasovanie. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať a o termíne hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. To znamená, že podrobný a jasný opis predmetu hlasovania sa oznámi na vývesnej tabuli. Letáčik s obsahom zhodným s oznamom môže byť doručený každému vlastníkovi, aby každý mal priestor v pohode domova o veci uvažovať, alebo sa s niekým poradiť.

Písomné hlasovanie zákon nepripúšťa ak ide o rozhodovanie o zmluve o výkone správy, o zmluve o spoločenstve, o voľbe zástupcu vlastníkov, o voľbe overovateľov písomného hlasovania.

V deň hlasovania (vždy podľa vopred dohodnutých pravidiel, ktoré sú súčasťou oznamu) sa vykoná písomné hlasovanie, t. j. buď vlastníci v daný deň a danú hodinu vhodia hlasovací lístok do pripravenej urny, alebo ho odovzdajú v kancelárii spoločenstva, alebo každý vlastník svojím podpisom vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas s predmetom hlasovania na hlasovacej listine v určený deň v stanovenom čase od... do... na hlasovacej listine, ktorá musí mať zhodný obsah ako oznam.

Po vykonaní hlasovania písomnou formou zástupca vlastníkov alebo predseda za účasti ďalších dvoch vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým.

Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade neúspešného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na zhromaždení. Hlasovanie písomnou formou o tej istej veci nemožno opakovať.
Prehlasovaný vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, pretože mu nebol oznámený spôsobom v dome obvyklým, má právo obrátiť sa do troch mesiacov od hlasovania na súd, inak jeho právo zaniká.

Dôležité:
Písomným hlasovaním nemožno rozhodovať o rozhodnutiach podľa ustanovení § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i, § 7c ods. 3, § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4 č. 182/1993 Z. z., pre ktoré zákon určuje rozhodovanie „inak“– nadpolovičnou alebo dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.