Choď na obsah Choď na menu
 

 

Posledné fotografie


Kontakt

Pavol Obertáš

0904 674 162

paloobertas@gmail.com

Aktuality

OZNAM O PLÁNOVANEJ ODSTÁVKE TEPLEJ VODY Na základe upozornenia od dodávateľa tepla NTS, a.s. vám oznamujeme, že v dňoch 13.5.2019 – 15.5.2019 pondelok - streda bude odstávka teplej vody z dôvodu plánovanej odstávky tepelno-technologických zariadení dodávateľa. TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.

Meniny

Meniny na web

Návštevnosť

počítadlo.abz.cz

Počasie


Sme.sk


 

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch

 

Úvod

Dôležitou súčasťou správy bytov a nebytových priestorov, ako aj fungovania spoločenstiev vlastníkov bytov je plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom tohto článku je informovať vlastníkov bytových domov, správcov a SVB o týchto povinnostiach, predovšetkým v súvislosti s nedávnymi zmenami, ktoré v oblasti ochrany pred požiarmi nastali.Vymedzenie povinností

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, vyplývajúcich zo zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení (ďalej len, „zákon“) a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení (ďalej len, „vyhláška“), ako i ďalších platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Tieto povinnosti zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom technika požiarnej ochrany, ako aj osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie, a to zvyčajne dodávateľským spôsobom - tým však nie je dotknutá zodpovednosť štatutárneho orgánu právnickej osoby za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.Projektová dokumentácia - projekt PO

Zmeny v oblasti ochrany pred požiarmi priniesla novela zákona a vyhlášky, ktorá v §6a presne vymedzila povinnosti vlastníka bytových domov, správcu a SVB.

 

Jednou z ich základných povinností je, udržiavať stavbu, resp. bytový dom v súlade s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby (tzv. projekt požiarnej ochrany) a zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek. Preto, pri každej zmene účelu využitia, či stavebnej úprave alebo rekonštrukcii je potrebné, aby tento zámer posúdil špecialista požiarnej ochrany a následne sa k nemu vyjadrilo a vydalo stanovisko príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len, „okresné riaditeľstvo“).Nové - Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby

Ak projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, vlastník bytových domov, správca a SVB je povinný zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o. Táto povinnosť je nová a musí byť splnená najneskôr do 31. mája 2010. Novinkou je tiež, naopak zrušenie povinnosti vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi (požiarny štatút, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán atď.).Preventívna protipožiarna prehliadka

Ďalšou povinnosťou je zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a to každých 12 mesiacov v obytných domoch a odstraňovať zistené nedostatky. Súčasťou takejto prehliadky je okrem iného aj kontrola únikových ciest a východov. Tieto sa musia označovať a udržiavať trvalo voľné, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam a požiarnym vodovodom. Plnenie tejto povinnosti je mimoriadne dôležité z dôvodu bezpečnej a rýchlej evakuácie unikajúcich osôb a rýchleho zásahu hasičskej jednotky.Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ďalej len, „činnosti“), ako je napríklad lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov, alebo zváranie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, je vlastník bytových domov, správca a SVB povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi. Predovšetkým vydať písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti, zabezpečiť školenie o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti osôb, ktoré sa podieľajú na činnosti, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a vybaviť ju prostriedkami na zdolávanie požiaru. Je potrebné poznamenať, že aj napriek tomu, že tieto činnosti obvykle vykonávajú špecializované dodávateľské firmy, plní úlohy pri týchto činnostiach ten, pre koho sa tieto činnosti vykonávajú, v našom prípade vlastník bytových domov, správca alebo SVB, ak osobitný predpis alebo písomná dohoda neustanovuje inak.Kontrola a čistenie komínov

Pokiaľ má bytový dom vlastné kúrenie zabezpečené, povedzme plynovou kotolňou je potrebné nezabudnúť na pravidelné čistenie a kontrolu komínov a taktiež na odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. S týmto úzko súvisí náležité dodržiavanie technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.Technické a technologické zariadenia - elektrické zariadenia a bleskozvody

Technické a technologické zariadenia bytových domov musia byť prevádzkované a musí byť zabezpečené vykonávanie ich pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovanie zistených nedostatkov podľa pokynov výrobcu a platných právnych predpisov. V tejto súvislosti možno spomenúť povinnosť zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (tzv. revízie), ako aj kontrol elektrických zariadení a bleskozvodu.Požiarnotechnické zariadenia

Osobitnou a zrejme aj najrozsiahlejšou kapitolou je povinnosť obstarávať a inštalovať požiarnotechnické zariadenia (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, elektrická požiarna signalizácia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia), zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody), technické vybavenie únikových ciest, požiarne a evakuačné výťahy, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou. V krátkosti sa zmienime o tých zariadeniach, ktoré sa v bytových domov vyskytujú najčastejšie.Hasiace prístroje

Hasiace prístroje musia byť kontrolované najmenej raz za 24, resp. raz za 12 mesiacov, musia byť inštalované a ich stanovište označené piktogramom. Fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov vydá potvrdenie o ich kontrole. Nakoľko je trhu množstvo rôznych výrobcov hasiacich prístrojov, je potrebné dbať na to, aby fyzická osoba, ktorá vykonala ich kontrolu mala platné osobitné oprávnenie na ich kontrolu.Požiarne vodovody

Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody) sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Kontrolujú sa najmä prevádzkové parametre (statický a dynamický tlak), vybavenosť hadicových zariadení predpísaným výzbrojom, funkčnosť hadíc (tlakovou skúškou), voľný prístup a označovanie. O kontrole sa vyhotoví záznam, vrátane protokolu o tlakovej skúške požiarnej hadice.Požiarne uzávery (dvere, okná, klapky)

Na požiarnych uzáveroch (dvere, okno, klapka a iné) musí byť vykonávaná údržba (preventívna údržba, prehliadka a oprava) a kontrola, čím sa zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky. Údržbu požiarneho uzáveru vykonáva výrobca, alebo osoba zodpovedná za údržbu, najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu. Kontrolu požiarneho uzáveru vykonáva technik požiarnej ochrany v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, pre bytové domy každých 12 mesiacov.Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

V nových, hlavne výškových bytových domoch, alebo domoch s podzemnými garážami sa môžeme stretnúť s elektrickou požiarnou signalizáciou, skrátene EPS. V prípade tohto zariadenia musí byť zabezpečená trvalá obsluha v mieste umiestnenia hlavnej ústredne EPS pracovníkom, ktorý je poučený a zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Na tomto zariadení sa vykonávajú denné, mesačné, štvrťročné a ročné kontroly. O vykonaní ročnej kontroly EPS vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení EPS potvrdenie o vykonaní kontroly.Oznámenie požiaru

V rade mnohých už spomenutých povinností na úseku ochrany pred požiarmi je vlastník bytových domov, správca a SVB na ostatok povinný oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v ich vlastníctve, správe alebo v užívaní.Kontrolné mechanizmy - štátny požiarny dozor

Záverom je treba spomenúť kontrolné mechanizmy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré v poslednom období, aj vďaka legislatívnym zmenám naberajú na dôležitosti.

 

Kontrola plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastníkov bytových domov, správcovských spoločností a SVB, ale i ostatných právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov je zabezpečená vykonávaním štátneho požiarneho dozoru, orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, ktorými sú ministerstvo a krajské a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru. Štátny požiarny dozor sa vykonáva protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu pri správe bytových domov, ktoré majú viac ako 8 podlaží alebo viac ako 64 bytových jednotiek.Povinnosti pri protipožiarnej kontrole

Pri výkone protipožiarnej kontroly je vlastník bytových domov, správca a SVB povinný umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie.Pokuty

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť pokutu do 8 298 EUR (§59 ods.1 zákona), 16 596 EUR (§59 ods.2 zákona), resp. 16 596 EUR (§59 ods.3 zákona) právnickej osobe, ktorá poruší povinnosti ustanovené v zákone NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení.

 

Právnickej osobe, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže okresné riaditeľstvo uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uloženej podľa §59 ods.1, 2 a 3 zákona.